THẠC SỸ NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

Phụ trách chương trình cử nhân dịch vụ tài chính quốc tế – London Metropolitan

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế quốc dân

Cử nhân ngôn ngữ – Đại học Hà Nội

Điện thoại:  (04) 32595155 (393)

Email: quynhntn@ftu.edu.vn

 

Để lại lời nhắn

Vui lòng để lại lời nhắn!
Vui lòng ghi rõ họ tên tại đây