TIẾN SỸ. NGUYỄN HẢI NINH

GIÁM ĐỐC

Tiến sỹ Quản trị kinh doanh - Marketing - Đại học Kinh tế quốc dân
Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế - Đại học Flinders - Australia
Cử nhân Kinh tế đối ngoại - Đại học Ngoại thương

Điện thoại: (04) 32595155 (396)                          Email: nguyen.haininh@ftu.edu.vn


 

 

 

THẠC SỸ. BÙI MAI ANH  
Phụ trách chương trình thạc sỹ quản trị nguồn vốn - RENNES 1
Thạc sỹ tài chính - ngân hàng - Đại học Ngoại thương
Cử nhân tài chính - ngân hàng - Đại học kinh tế quốc dân

Điện thoại:  (04) 32595155 (453)                   Email: anh.buimai@ftu.edu.vn

 

THẠC SỸ. NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH
Phụ trách chương trình cử nhân dịch vụ tài chính quốc tế - London Metropolitan
Thạc sỹ quản trị kinh doanh - Đại học Kinh tế quốc dân
Cử nhân ngôn ngữ - Đại học Hà Nội

Điện thoại:  (04) 32595155 (393)                   Email: quynhntn@ftu.edu.vn 

THẠC SỸ. HOÀNG THỊ HẢI YẾN
Phụ trách chương trình cử nhân quản trị kinh doanh - Solbridge
Thạc sỹ quản trị quốc tế - Đại học Northhampton - Vương quốc Anh
Cử nhân kinh tế đối ngoại - Đại học Ngoại thương

Điện thoại: (04) 32595155 (398)                  Email: yenhth@ftu.edu.vn 

 

THẠC SỸ. LƯƠNG THỊ THU HOÀI
Phụ trách chương trình cử nhân quản trị kinh doanh - Solbridge
Thạc sỹ quản trị quốc tế - Đại học Northhampton - Vương quốc Anh
Cử nhân kinh tế đối ngoại - Đại học Ngoại thương

Điện thoại: (04) 32595155 (398)                  Email: hoai.luong@ftu.edu.vn   

 

THẠC SỸ. HÀ CẨM VÂN
Phụ trách chương trình thạc sỹ quản trị điều hành - Hawaii
Thạc sỹ quản trị kinh doanh - 
Cử nhân tài chính - ngân hàng - Đại học kinh tế quốc dân  

Điện thoại: (04) 32595155 (398)              Email: hacam_van@yahoo.com  

 

LMETSOLBRIDGERENNESNIAGARA

HAWAII

QUEEN MARRY

 

Go to top