BANNER MOBILE2

 Về CID

Trung tâm phát triển quốc tế (Centre for International Development - CID) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Ngoại thương chuyên trách các chương trình liên kết, hợp tác đào tạo với nước ngoài

 Đào tạo & Nghiên cứu

Các chương trình đào tạo của Trung tâm phát triển quốc tế được nhập khẩu hoàn toàn hoặc xây dựng, phát triển dựa trên chương trình đào tạo của các trường đại học lớn của Anh, Pháp, Hoa Kỳ

 Hợp tác & Liên kết

Trung tâm phát triển quốc tế không ngừng tìm kiếm đối tác mới và mở rộng hợp tác chiến lược nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho sinh viên

 Về CID

Trung tâm phát triển quốc tế (Centre for International Development - CID) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Ngoại thương chuyên trách các chương trình liên kết, hợp tác đào tạo với nước ngoài

 Đào tạo & Nghiên cứu

Các chương trình đào tạo của Trung tâm phát triển quốc tế được nhập khẩu hoàn toàn hoặc xây dựng, phát triển dựa trên chương trình đào tạo của các trường đại học lớn của Anh, Pháp, Hoa Kỳ

 Hợp tác & Liên kết

Trung tâm phát triển quốc tế không ngừng tìm kiếm đối tác mới và mở rộng hợp tác chiến lược nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho sinh viên

Go to top